Členové a členství v Klubu


  Klub přátel Brejlovců (KPB) je dobrovolným sdružením zájemců o železnici, zejména pak hnací vozidla ČD a ŽSR.

  Vznik a zánik členství :
  - přidružené členství v Klubu vzniká zasláním přihlášky (e-mail nebo klasickou poštou) na adresu Klubu
  - každý nový přidružený člen bude zaregistrován a bude mu zasláno potvrzení o registraci
  - tímto se stává přidruženým členem a jeho hlavní povinností je účastnit se akcí Klubu a podílet se aktivně na chodu Klubu
  - po uplynutí 12 měsíců, se na nejbližší členské schuzi hlasuje o přijetí za člena Klubu
  - každý nový člen bude zaregistrován a bude mu zasláno potvrzení o registraci
  - členství v Klubu vzniká přijetím na členské schůzi a registrací v seznamu členů. Dále zaplacením členského příspěvku (výše členských příspěvků viz čl. 5, odst. 6 a 7)
  - členem Klubu se může stát každý, kdo má zájem o železniční dopravu a je ochoten podílet se na činnosti Klubu
  - členství v Klubu je individuální
  - členem se může stát jakákoli fyzická osoba, věk ani polaví členů není omezeno
  - členství zaniká dobrovolným vystoupením z Klubu
  - členství dále zaniká vyloučením členskou schůzí po závažném porušení stanov nebo zákonů ČR
  - nebo po dlouhodobém neplnění poviností člena Klubu
  - členství zaniká též úmrtím

  Povinností členů je zejména :
  - dodržovat tyto stanovy a usnesení členských schůzí
  - aktivně se učástnit na chodu Klubu (např. účast na akcích a členských schůzích Klubu)
  - dbát na dobrou pověst Klubu a propagovat jeho činnost
  - dodržovat a zachovávat autorská práva
  - při všech akcích se chovat ukázněně a dodržovat zákony platné v ČR a dbát společenských norem
  - při účasti na akcích uposlechnout pokynů vedoucího akce a dbát bezpečnosti vlastí i ostatních účastníků akce

  Klub může udělit čestné členství osobám, které významným způsobem pomohou Klubu v jeho činnosti.


Zpět