Stanovy klubu přátel Brejlovců

KPB - Klub přátel Brejlovců

Stanovy v podobě schválené členskou schůzí v XXX dd.mm.yyyy a následně ministerstvem vnitra ČR.


Článek 1
Úvodní ustanovení

  Žezniční klub přátel Brejlovců (dále jen "Klub") sídlí na adrese, Železniční 26, Praha 6, 163 00.
  Je to dobrovolné občanské sdružení, jehož členem se může stát kdokoli, kdo má zájem o železniční dopravu.
  Věk členů je neomezený.


Článek 2
Činnost Klubu


 1. Posláním Klubu je především :
  - propagace železniční dopravy
  - provoz a údržba všech železničních vozidel (klubových i neklubových)
  - vydávání propagačních předmětů s železniční tématikou
  - pomoc při pořádání železničních akcí, pořádání výstav fotografií, železničních modelů a jiných železničních předmětů
  - spolupráce s jinými železničními spolky v rámci celé České republiky

 2. Posláním Klubu není podnikání ve smyslu zákona 586/92 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.


Článek 3
Vznik a zánik Členství v Klubu


 1. Vznik a zánik Členství v Klubu :

 2. - přidružené členství v Klubu vzniká zasláním přihlášky (e-mail nebo klasickou poštou) na adresu Klubu
  - každý nový přidružený člen bude zaregistrován a bude mu zasláno potvrzení o registraci
  - tímto se stává přidruženým členem a jeho hlavní povinností je účastnit se akcí Klubu a podílet se aktivně na chodu Klubu
  - po uplynutí 12 měsíců, se na nejbližší členské schuzi hlasuje o přijetí za člena Klubu
  - každý nový člen bude zaregistrován a bude mu zasláno potvrzení o registraci
  - členství v Klubu vzniká přijetím na členské schůzi a registrací v seznamu členů. Dále zaplacením členského příspěvku (výše členských příspěvků viz čl. 5, odst. 6 a 7)
  - členem Klubu se může stát každý, kdo má zájem o železniční dopravu a je ochoten podílet se na činnosti Klubu
  - členství v Klubu je individuální
  - členem se může stát jakákoli fyzická osoba, věk ani polaví členů není omezeno
  - členství zaniká dobrovolným vystoupením z Klubu
  - členství dále zaniká vyloučením členskou schůzí po závažném porušení stanov nebo zákonů ČR
  - nebo po dlouhodobém neplnění poviností člena Klubu
  - členství zaniká též úmrtím

 3. Povinností členů je zejména :

 4. - dodržovat tyto stanovy a usnesení členských schůzí
  - aktivně se učástnit na chodu Klubu (např. účast na akcích a členských schůzích Klubu)
  - dbát na dobrou pověst Klubu a propagovat jeho činnost
  - dodržovat a zachovávat autorská práva
  - při všech akcích se chovat ukázněně a dodržovat zákony platné v ČR a dbát společenských norem
  - při účasti na akcích uposlechnout pokynů vedoucího akce a dbát bezpečnosti vlastí i ostatních účastníků akce

 5. Klub může udělit čestné členství osobám, které významným způsobem pomohou Klubu v jeho činnosti.


Článek 4
Orgány a funkcionáři

 1. Nejvyšším orgánem Klubu je členská schůze, která s konečnou platností rozhoduje o otázkách týkajících se Klubu. Svá rozhodnutí potvrzuje v usnesení členské schůze.

 2. Členská schůze se schází minimálně jednou ročně. Je usnášení schopná po 30 minutách od zahájení schůze, jestliže je přítomna nadpoloviční většina platných členů. Ze zasedáni členské schůze se vyhotovuje zápis.

 3. Členové volí předsednictvo, které Klub řídí. Volební období je pětileté. Předsednictvo tvoří předseda, jednatel a hospodář. Jednatel je přímým zástupcem předsedy a může ho ve všech aktivitách Klubu plně zastupovat. Kterýkoliv z členů může během funkčního období odstoupit. V případě odstoupení jednoho z členů předsednictva (mimo předsedu) může být nový člen předsednictva jmenován na období do nejbližší členské schůze. V případě odstoupení předsedy svolá odstupující předseda mimořádnou členskou schůzi. Obdobný postup se zachová v případě úmrtí kteréhokoli člena předsednictva.

 4. Řídicí a organizační práci zajišťuje předsednictvo - označené též jako výbor. Všechna zásadní rozhodnutí, která výbor přijme v období mezi členskými schůzemi, musí potvrdit nejbližší členská schůze.

 5. Základní práva a povinnosti členů výboru:
  Předseda - zastupuje Klub navenek, podepisuje všechny dokumenty zavazující Klub jako celek.
  Jednatel - Místopředseda - zastupuje předsedu, pořizuje zápisy a záznamy, zajišťuje archivaci dokumentace a písemností.
  Hospodář - vede pokladní knihu, vede účetnictví, sestavuje pokladní zprávy a zajišťuje provedení agendy vůči finančnímu úřadu.


Článek 5
Hospodaření a finance
 1. Příjmy tvoří zejména tržby za tiskoviny, vstupné na akce Klubu, příjmy z reklamy, příspěvky od jiných fyzických a právnických osob a členské příspěvky.

 2. Náklady tvoří zejména náklady na vydávání propagačních materiálů (pohlednic, kalendářů, brožur apod.), náklady na pořádání akcí a poštovné.

 3. Finanční prostředky jsou s výjimkou stanovené pokladní hotovosti uloženy na samostatném účtu. Podpisové právo mají vybraní členové výboru.

 4. Proplacení každé částky na akce schválené členskou schůzí schvaluje výbor.

 5. Výběr a výši členských příspěvků schvaluje členská schůze.

 6. Jednorázový vstupní členský příspěvěk je stanoven ve výši xxxx,- Kč

 7. Roční výše členského příspěvku je stanovena ve výši xxxx,- Kč. Lze platit dopředu jednorázově.


Článek 6
Zánik Klubu

Klub zanikne, usnese-li se na tom členská schůze na svém usnášeníschopném zasedání. Členská schůze rozhodne o likvidaci majetku.

Článek 7
Platnost a změny stanov
 1. Stanovy byly schváleny členskou schůzí dne dd.mm.yyyy v Praze.

 2. Všechny změny stanov schvaluje členská schůze na usnášeníschopném zasedání.

Zpět