Volební a hlasovací řád Klubu


  Orgány a funkcionáři
  - nejvyšším orgánem Klubu je Členská schůze, která s konečnou platností rozhoduje o otázkách týkajících se Klubu. Svá rozhodnutí potvrzuje v usnesení členské schůze.
  - Členská schůze se schází minimálně jednou ročně. Je usnášení schopná po 30 minutách od zahájení schůze, jestliže je přítomna nadpoloviční většina platných členů. Ze zasedáni členské schůze se vyhotovuje zápis.
  - členové volí Předsednictvo, které Klub řídí. Volební období je pětileté. Předsednictvo tvoří Předseda, Místopředseda a Hospodář. Místopředseda je přímým zástupcem Předsedy a může ve všech aktivitách Klubu plně zastupovat. Kterýkoliv z členů může během funkčního období odstoupit. V případě odstoupení jednoho z členů Předsednictva (mimo předsedy) může být nový člen Předsednictva jmenován na období do nejbližší členské schůze. V případě odstoupení Předsedy svolá odstupující Předseda mimořádnou členskou schůzi. Obdobný postup se zachová v případě úmrtí kteréhokoli člena Předsednictva.
  Řídicí a organizační práci zajišťuje předsednictvo - označené též jako výbor. Všechna zásadní rozhodnutí, která výbor přijme v období mezi členskými schůzemi, musí potvrdit nejbližší členská schůze.  Základní práva a povinnosti členů výboru:
  Předseda - zastupuje Klub navenek, podepisuje všechny dokumenty zavazující Klub jako celek.
  Místopředseda - zastupuje předsedu, pořizuje zápisy a záznamy, zajišťuje archivaci dokumentace a písemností.
  Hospodář - vede pokladní knihu, vede účetnictví, sestavuje pokladní zprávy a zajišťuje provedení agendy vůči finančnímu úřadu.

Zpět